Imieniny: Iwa, Piotra oraz Celestyna
Nowoczesne metody szkolenia

Multimedia

W literaturze występuje duża różnorodność terminów e-learningu, która prowadzi do nieścisłości i nieporozumień. W wielu publikacjach naukowych mamy różne określenia bliskoznaczne związane z pojęciem e-learningu, takie jak: e-edukacja, kształcenie na odległość, edukacja zdalna, edukacja wirtualna.

O e-learningu mówimy wówczas, gdy w procesie dydaktycznym wykorzystujemy media elektroniczne. Proces taki określamy również jako kształcenie na odległość. Włączenie takiej metody do nauczania i nie tylko pozwala znacznie zmniejszyć koszty szkoleń. Z kolei rozwój nowych technologii i urządzeń pozwala przekazywać informacje, które dają nowe szanse i możliwości na kształcenie w duchu myślenia twórczego, dlatego współczesna szkoła musi powinna działać bardziej skutecznie i operatywnie, aby dzięki nowym technologiom otaczający ludzi świat był bardziej znany i lubiany przez nich. Gwałtowny rozwój technologii informacyjnych wymusza bowiem na ludziach zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, np. raz wyuczony zawód jest aktualny przez cale życie. Zmusza natomiast do uczenia się przez całe życie, ciągłego samokształcenia i rozwiązywania problemów.

Ponieważ technologia informacyjna ma ścisły związek z mediami, a szczególnie z ich nową i coraz rosnącą rolą. Media z kolei wzbogacono w różnorodne środki i narzędzia technologii informacyjnej takie jak: urządzenia techniczne i oprogramowanie, które stanowią ważną część wyposażenia komputera. Dzięki nim możliwa jest komunikacja między komputerami za pośrednictwem sieci komputerowej. „Komputer i technologie informacyjne stały się jednym z mediów i wzbogaciły każde inne medium, które dzięki nim stały się interaktywne”.

Za słownikiem języka polskiego przedrostek multi oznacza dużą ilość, wielkość lub wielokrotność tego, co wyraża drugi człon wyrazu.

Z kolei media to wszelkiego rodzaju przedmioty i urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje za pomocą słowa, obrazu i dźwięku, a także umożliwiające im wykonywanie określonych czynności intelektualnych i manualnych. Pierwszym pojęciem wobec terminu media były pojęcia pomoce naukowe, czy środki dydaktyczne.

            We współczesnym świecie pojęcia multimediów jest używane w różnych znaczeniach. Na początku lat siedem dziesiątych pojawiło się w znaczeniu zestawu pomocy dydaktycznych, do których należały takie materiały edukacyjne jak: filmy, nagrania magnetofonowe, itp. Z kolei w latach osiemdziesiątych występują w połączeniu s systemami komputerowymi, które służą do przygotowywania nagrań na płytach CD. Obecnie pojęcie to jest rozumiane różnie przez wielu różnych autorów. I tak jedna grupa zalicza do nich wszystkie dotychczas stosowane media informacyjne, takie jak: nośniki i środki przekazu informacji, prasę, książki i czasopisma, taśmy audio i wideo, radio i telewizja, sprzęt audiowizualny. Druga grupa autorów definiuje multimedia jako nowoczesne środki techniczne służące cyfrowego, interakcyjnego przetwarzania i prezentacji informacji w zintegrowanej postaci: tekstowej, graficznej i dźwiękowej. Do nich można zaliczyć komputery wyposażone w: karty graficzne, karty dźwiękowe, dyski komputerowe CD i DVD, programy komputerowe z grafiką, dźwiękiem i animacją, narzędzia programowe służące do prezentacji multimedialnych oraz obsługujące transmisje i tele- i wideokonferencyjne.

            Tak rozumiana informacja może być wysyłana i odbierana przez ludzi w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem Internetu. W. Strykowski wymienia trzy podsystemy kształcenia, w których udział mediów jest znaczący, należą do nich:

 • edukacja szkolna,
 • edukacja na odległość,
 • edukacja równoległa.

Współcześnie używane jest również pojęcie hipermediów. Jest to dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji rozproszonych danych w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki komputerowej i tekstów połączonych odnośnikami adresowymi (hiperłączami). Charakterystyczną cechą hipermediów jest ich  interaktywność, a przede wszystkim ogólnoświatowy zasięg oddziaływania. Interaktywność umożliwia samodzielne określanie zakresu, kierunku oraz natężenia informacji, które płyną do odbiorcy do systemu komputerowego. Współcześnie najczęściej edukacja zdalna korzysta z hipermediów, które wykorzystywane są w kształceniu na odległość. Mają one zdolność rekompensowania - w pewnym zakresie - osobom uczącym się brak kontaktu z nauczycielem.

Kształcenie multimedialne charakteryzuje się wykorzystaniem w procesie edukacji celowo dobranych i wzajemnie uzupełniających się środków dydaktycznych. W ten sposób osoby uczące się mają możliwość zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji. Kształcenie multimedialne jest nauczaniem wielozmysłowym, ponieważ przekazywanie wiedzy odbywa się nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazów , dźwięków, czynności. System kształcenia multimedialny obejmuje:

 • multimedialny program dydaktyczny;
 • podręcznik multimedialny;
 • ćwiczenia multimedialne;
 • edukacyjne zasoby sieci Internetu.

Tak opracowany program, który angażuje wszystkie zmysły odbiorcy przynosi dużo większe efekty dydaktyczne niż tradycyjne metody przekazu. 

Pojęcie multimediów i hipermediów w praktyce odnosi się do techniki komputerowej, a zwłaszcza do techniki opartej na komputerach osobistych. Wynika to stąd, że komputery są narzędziami umożliwiającymi dostęp do Internetu, odczytywanie płyt CD, przetwarzanie grafiki, dźwięku i tekstów.

 

 

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 307
 • Dzisiejsze wizyty: 258
 • W tym miesiącu: 9258
 • W tym roku: 56484