Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Chce zatrudnić...

Zmiany w zatrudnieniu 50+

14 marca 2014 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany przewidują, że pracodawcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50+ otrzymają dofinansowanie do ich wynagrodzenia. W przypadku konieczności podniesienia kwalifikacji, będą mieli do dyspozycji Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zasilany ze środków Funduszu Pracy.

            Na podstawie umowy starosta będzie mógł przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, przy czym wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy nie będzie mogła przekroczyć 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie będzie dotyczyło bezrobotnych, którzy jednocześnie ukończyli co najmniej 50 lat. Dofinansowanie ma przysługiwać przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 lat, 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. Pracodawca w umowie będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio 6 i 12 miesięcy. W przypadku nie wywiązania się z tego warunku pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu całości udzielonej pomocy z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od 26 dnia doręczenia wezwania starosty. Jednakże w przypadku utrzymania zatrudnienia co najmniej przez 3 (odpowiednio 6) miesięcy – zwrot obejmował będzie 50% udzielonej pomocy z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub jego przejścia na emeryturę w trakcie okresu objętego dofinansowaniem lub przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, starosta będzie kierował na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego (w przypadku braku odpowiedniej osoby bezrobotnej pracodawca nie będzie zwracał dofinansowania). Pomoc dla pracodawcy będzie stanowiła pomoc udzielaną na zasadach pomocy de minimis (czyli wsparcia państwa udzielanego przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, bo nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku).

            Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pierwszych dwóch latach funkcjonowania będzie wspierał kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat, a w późniejszym okresie także pozostałych dorosłych pracowników i pracodawców. Finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy. Środki te nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż na dofinansowanie – na wniosek pracodawcy złożony do powiatowego urzędu pracy – kosztów projektu szkoleniowego, w tym kosztów:

a)      określania potrzeb szkoleniowych u pracodawcy,

b)      kształcenia i szkolenia pracowników,

c)      egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających kompetencje, nabyte przez uczestnika projektu szkoleniowego,

d)     badań lekarskich i psychologicznych wymaganych dla podjęcia kształcenia lub pracy w danym zawodzie,

e)      ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu szkoleniowego.

            Bezpośredni cel KFS wiąże się z zapobieganiem utracie pracy przez osoby pracujące w wieku 45 lat i więcej dzięki ułatwianiu podejmowania działań służących aktualizacji i dostosowaniu posiadanych kompetencji do potrzeb pracodawców. Ma to prowadzić do zwiększenia udziału osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje, a przez to do wzrostu poziomu zatrudnienia tych osób. Obsługą KFS zajmą się wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

 

(Opracowano na podstawie: Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – projekt, www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-/#akapit7 )

 

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 51
  • Dzisiejsze wizyty: 713
  • W tym miesiącu: 9267
  • W tym roku: 53356