Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Uwarunkowania

Zewnętrzne uwarunkowania procesu zarządzania wiekiem - strona 1 z 2

Kwestie uwarunkowań determinujących proces zarządzania wiekiem można podzielić na:

-  Uwarunkowania prawne

-  Uwarunkowania finansowe

-  Programy rządowe skierowane do osób w wieku przedemerytalnym w Polsce

-  Inicjatywy Unii Europejskiej i doświadczenia innych krajów europejskich (1).

W obszarze uwarunkowań prawnych należy zwrócić uwagę na zapisy (1:s.5-11):

a)      zapisy Kodeksu Pracy które precyzują zasady i procedurę zwalnia osób w wieku przedemerytalnym.

b)      Zapisy Kodeksu Pracy, które określają zasadę równego traktowania w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 11 KP).

c)      Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada możliwość stosowania środków powodujących zwiększenie  szanse na znalezienie zatrudnienia przez osoby bezrobotne, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (art. 49).

d)     Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, która daje możliwość, aby w szczególnych sytuacjach pracodawca był zwolniony czasowo lub na stałe stałego z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby w wieku przedemerytalnym

Poza tym w obszarze uwarunkowań prawnych warto podkreślić, że  Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17). Jednak przepis ten pracownicy nie mają prawa żądać od pracodawcy zorganizowania jakiegoś szkolenia, pracodawca też nie ma obowiązku ponoszenia kosztów takiego kształcenia (1:s.11-13).

Istotną rolę w procesie szkoleń organizacji odgrywają powiatowe urzędy pracy. Ze szkoleń organizowanych na zlecenie tych instytucji mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne jak i poszukujące pracy, które są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy; są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji (1:s.14).

 

 

    W obszarze finansowych uwarunkowań  należy przede wszystkim zaznaczyć, że brak jest całościowych badań określających poziom realnych kosztów związanych z procesem zarządzania wiekiem. Specjaliści podkreślają, że należy jednak zwrócić uwagę na narzędzia których stosowanie wiąże sie z kosztami ale planowane zyski są warte ponoszonych nakładów. Chodzi tu przede wszystkim o planowanie ścieżek kariery zawodowej, uwzględnianie planów i, aspiracji i możliwości pracowników, wykorzystywanie wiedzy pracowników którzy odeszli już na emeryturę (1:s.30-31). 

Narzędzia, które nie wymagają znacznego nakładu znacznych kosztów to między  innymi związane z uelastycznieniem czasu i miejsca pracy. Inne z tej grupy to narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji (1:s.30-31).

 

      Obszar programów rządowych skierowanych do osób w wieku przedemerytalnym w Polsce jest sferą dopiero kształtującą się. Przez wiele ostatnich lat dominowały działania  służące dezaktywizacji (np. możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, zasiłki i świadczenia przedemerytalne). Obecnie podkreśla się, przede wszystkim potrzebę promocji utrzymywania osób powyżej 50 roku życia w zatrudnieniu, która będzie powiązana z systemem wspierania tego procesu poprzez rozwój polityki zarządzania wiekiem w firmach. Inny ważny aspekt to publiczne działania, których celem jest poprawa jak również zmiana kwalifikacji i kompetencji osób powyżej 45 lat. Poza tym podkreśla się znaczenie programów aktywizacji dla bezrobotnych w wieku  45+/50+ oraz ograniczanie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury lub inne świadczenia sprzyjające ograniczaniu aktywności zawodowej osób starszych (1:s.33-38).  

Inicjatywy Unii Europejskiej i doświadczenia innych krajów europejskich  pozwoliły na to, aby z wykorzystaniem środków(EFS, EQUAL) wdrażane były różnego typu  inicjatywy, projekty oraz programy, które mają na celu wsparcie  powrotów starszych osób na rynek pracy. Dzięki tym środkom możliwe jest także niwelowanie przejawów dyskryminacji osób starszych, i podejmowanie działań służących podnoszeniu przez nich kwalifikacji (1:s. 40-42).

Liczne uwarunkowania zarządzania wiekiem mogą stać się jego go wartością dodaną, czynnikiem sprzyjającym częstszemu i efektywniejszemu wdrażaniu tego procesu. Trudności w oszacowaniu kosztów i potencjalnych zysków nie powinny być przeszkodą. Długofalowe zyski mogą i powinny przyczyniać się do promocji wszelkich działań związanych z zarządzaniem wiekiem.  

 

 

Bibliografia

 

Monika Siergiejuk, Tomasz Gajderowicz, Urszula Sztanderska,  Prawne i finansowe uwarunkowania zarządzania wiekiem w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 275
  • Dzisiejsze wizyty: 636
  • W tym miesiącu: 9112
  • W tym roku: 9112