Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Kariera i rozwój

Utrata pracy - strona 1 z 2

Utrata pracy i brak możliwości na znalezienie innej to dzisiaj jeden z najczęściej spotykanych problemów. Warto jednak wiedzieć, że dla jeżeli masz ukończone 50 lat i zarejestrujesz się w urzędzie pracy to pracodawca może pomóc Ci powrócić na rynek pracy i uzyskać z tego tytułu dodatkowe korzyści.

Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

 Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie z opłat dotyczy również osób, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Pracodawca wybierając Twoją kandydaturę ma możliwość obniżenia kosztów pracy, poprzez skorzystanie z jednej z form zatrudnienia skierowanych do osób 50+.

            Prace interwencyjne umożliwiają Pracodawcy tworzącemu nowe miejsca pracy uzyskanie refundacji części kosztów wynagrodzenia osoby 50+ wraz ze składką ZUS. Kwota refundacji uzależniona jest m.in. od wysokości zaproponowanego wynagrodzenia. Urząd pracy może refundować część kosztów poniesionych przez pracodawcę nawet przez okres 24 miesięcy. Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych także w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w połowie wymiaru czasu pracy. Ponadto, jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 • Pracodawca może być organizatorem prac interwencyjnych, jeżeli:
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy liczba zatrudnionych u niego pracowników, w przeliczeniu na pełny etat, nie uległa zmniejszeniu,
 • nie zalega z opłatami ZUS i US,
 • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.

 

 

W przypadku gdy pracodawcami są gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne lub ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków, to mogą oni być organizatorami robót publicznych. Jeżeli osoba 50+ zostanie zatrudniona przez pracodawcę w ramach robót publicznych, to urząd pracy refunduje ich organizatorowi przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy) do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Jeszcze innymi formami umożliwiającymi powrót na rynek pracy są staż i przygotowanie zawodowe dorosłych. Poprzez te instrumenty pracodawca umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, ale bez nawiązywania z nim stosunku pracy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu na okres odbywania stażu przyznawane jest stypendium. Proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zorganizowanie stażu wraz z programem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych - oznacza instrument aktywizacji według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem, w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego lub
 • przyuczenia do pracy dorosłych polegającego na zdobyciu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Przez okres przygotowania zawodowego osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

Iść na swoje data dodania: 23.01.2014
Iść na swoje

Wciąż panuje powszechne przekonanie, że dojrzała kobieta nie ma już do czego dążyć, bo wszystko osiągnęła. Za to powinna pracować, zajmować się domem i przede wszystkim pomagać...

więcej
Negatywne skutki utraty pracy w aspekcie społecznym

Problem bezrobocia to z jednej strony zjawisko interpretowane w kontekście prywatnego, osobistego problemu jednostki, która nie może znaleźć zatrudnienia, z drugiej, natomiast, jako problem...

więcej
Postawy człowieka wobec utraty pracy data dodania: 22.05.2014
Postawy człowieka wobec utraty pracy

Badacze zajmujący się zjawiskiem bezrobocia zauważyli, że utrata pracy wywołuje u człowieka reakcję emocjonalną o różnym stopniu nasilenia i ukierunkowania. Biorąc pod uwagę...

więcej
poprzednia 1 następna
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 41
 • Dzisiejsze wizyty: 670
 • W tym miesiącu: 9224
 • W tym roku: 53313