Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Szkolenia dla mnie

Szkolić się warto

Zwolnili Cię z pracy. Szukasz pracy, ale wciąż nie możesz jej znaleźć. A może pracujesz, ale chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje? Nie siedź w domu i nie załamuj się. Możesz skorzystać ze szkoleń oferowanych przez powiatowy urząd pracy. Urząd, może sfinansować osobie uprawnionej koszt szkolenia maksymalnie do kwoty 6 000 złotych (!) w danym roku. W przypadku szkolenia droższego osoba uprawniona będzie zobowiązana we własnym zakresie dokonać na rzecz instytucji szkoleniowej uiszczenia pozostałej kwoty, tj. powstałej różnicy. Czy warto? Chyba tak…

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba:     bezrobotna lub poszukująca pracy lub pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:  braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

To nie jest trudne.Należy odbyć rozmowęindywidualną z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w urzędzie pracy, która jest podstawą do dalszego procedowania. W CAZ osoba uprawniona może otrzymać informację o rejestrze instytucji szkoleniowych, uzyskać poradę oraz skonsultować wybór szkolenia, które pozwoli odpowiednio ukierunkować i wskazać dalszą drogę postępowania. Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące. Wskazana przez nas (ale i przez urząd) instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju Szkoleń. Informację, czy dana instytucja posiada wpis można sprawdzić na stronie Rejestru Instytucji Szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl .

W przypadku pracowników bądź osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, w procesie rekrutacji znaczenie będzie miała zgoda pracodawcy na udział w szkoleniu, przez co najmniej 25 godzin zegarowych w tygodniu lub/-i rekomendacja do odbycia szkolenia wystawiona przez pracodawcę oraz sposób i okres zatrudnienia u danego pracodawcy;

Jeśli jesteśmy bezrobotni przysługuje nam stypendium szkoleniowe. Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje. Jeśli mamy prawo do zasiłku przysługuje nam prawo wyboru świadczenia, które przez okres szkolenia chcemy pobierać. Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi, co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Obok szkoleń indywidualnych, możemy też wziąć udział w szkoleniach grupowych. Szkolenia grupowe inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej. Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia w trybie grupowym, brane są pod uwagę:

-          poziom i kierunek wykształcenia,

-          utrata zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie,

-          doświadczenie zawodowe,

-          umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),

-          wcześniejszy udział w szkoleniu,

-          okres zarejestrowania w Urzędzie,

-          uprawdopodobnienie zatrudnienia (potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę po ukończeniu szkolenia).

            Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy – przyznawane na zasadach podobnych, jak w przypadku szkoleń indywidualnych.

            Nie trzeba chyba przekonywać, że warto podwyższać kwalifikacje…tym bardziej, że państwo nam za to zapłaci.

Inne w kategorii:

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część I: Cele i formy szkolenia

Pod pojęciem szkolenia zawodowego pracowników rozumie się ogół celowych i...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 62
  • Dzisiejsze wizyty: 110
  • W tym miesiącu: 6738
  • W tym roku: 118317