Imieniny: Balbiny, Pauliny oraz Rafała
Szkolenia dla mnie

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część I: Cele i formy szkolenia

Pod pojęciem szkolenia zawodowego pracowników rozumie się ogół celowych i systematycznych działań występujących w danej organizacji i skierowanych na pogłębienie oraz poszerzanie określonych elementów potencjału pracy, jak i na wyposażenie ich w nowe elementy, niezbędne z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb organizacji.

            Szkolenia przybierają różne formy, od instruowania podczas pracy, po kursy oferowane przez osoby i instytucje spoza organizacji. Szkolenie połączone z rozwojem jest czymś oczywistym wówczas, gdy organizacje planują awansowanie kluczowych pracowników. W takim wypadku wysiłki zmierzają w kierunku pogodzenia potrzeb organizacji z rozwojem indywidualnej kariery pracownika.

            Z punktu widzenia pracownika szkolenie i doskonalenie zawodowe stanowi ciąg zaplanowanych, systematycznych działań, mających na celu rozwój określonych elementów potencjału pracy oraz zwiększenie zdolności pracowników do radzenia sobie z zachodzącymi zmianami i ciągle rosnącymi wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami. W tak pojmowanym kształceniu pracowników chodzi zarówno o zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie osobowościowych i moralnych walorów poszczególnych pracowników, wymianę kwalifikacji (przekwalifikowanie) oraz ekspansję i wzrost zdolności do działania w stale zmieniających się warunkach.

            Z punktu widzenia przedsiębiorstwa generalnym celem systemu szkolenia i doskonalenia pracowników jest ich przygotowanie do pełnienia aktualnych i przyszłych funkcji w przedsiębiorstwie. Jest to tworzenie takich systemów rozwoju potencjału pracy, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, a tym samym zapewniają firmie przetrwanie i rozwój.

            Szkolenia służą uzupełnieniu określonej wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kształtowaniu postaw i zachowań pracownika w celu utrzymania i poprawy efektywności obecnie wykonywanej pracy. Dotyczyć mogą kształtowania umiejętności interpersonalnych, czy technicznych. Ponadto poprzez szkolenie i doskonalenie pracowników można kreować nowy model organizacji – organizacji uczącej się. Ten generalny cel przekłada się na cele bezpośrednie i pośrednie, do których zaliczyć można: zdobywanie i uzupełnianie wiedzy, nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych, kształtowanie właściwych postaw zawodowych, poszerzanie horyzontów, sprzyjanie zaspokajaniu potrzeb samorealizacji.

            Przekazywanie wiedzy fachowej, uczenie się nowych umiejętności, czy też kształtowanie pożądanych postaw i zachowań nie powinno mieć charakteru akcyjnego lub być działaniem podejmowanym sporadycznie, lecz stanowić system – program działań – na rzecz permanentnego szkolenia i doskonalenia zawodowego, wchodzący w skład strategii zarządzania zasobami ludzkimi i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Potrzebę takiego działania uzasadniają zachodzące w szybkim tempie zmiany w technologiach, systemach organizacji przedsiębiorstw i pracy, a także w otoczeniu bliższym i dalszym przedsiębiorstwa.

            W zależności od celu i zakresu szkolenia wyróżniamy:

- szkolenie i przyuczenie pracowników do pracy na obecnym stanowisku,

- szkolenie pracowników w celu podniesienia jakości i efektywności ich pracy na obecnym stanowisku lub z myślą o awansie,

- rozwój osobisty i profesjonalny pracowników.

            Warto dodać, że przyjęta przez firmę strategia szkolenia ma szansę odnieść sukces tylko wówczas, kiedy pracownicy będą posiadać odpowiednie cechy, aby móc wykonywać pracę, której się od nich wymaga. Nadto muszą widzieć związek pomiędzy własną pracą, a oczekiwanymi dla siebie skutkami. Programy szkoleniowe winny skupiać się na własnej efektywności pracowników i podkreślać ich wiarę w umiejętności i możliwości wykonywania zadania.

Inne w kategorii:

Szkolić się warto

Zwolnili Cię z pracy. Szukasz pracy, ale wciąż nie możesz jej znaleźć. A może...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 64
  • Dzisiejsze wizyty: 124
  • W tym miesiącu: 686
  • W tym roku: 136238