Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Szkolenia dla mnie

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część II: Potrzeby szkoleniowe i ocena efektywności szkoleń

Analiza potrzeb szkoleniowych dotyczy poziomu całej organizacji i poszczególnych pracowników. Można wyróżnić dwa podejścia do określenia potrzeb szkoleniowych, które umożliwiają wykorzystanie różnorodnych procedur zbierania informacji:

1. Poprzez analizę wyników:

- ocena efektywności pracy poszczególnych pracowników w stosunku do przyjętych standardów lub ustalonych celów,

- analiza organizacyjna polegająca na ocenie skuteczności i efektywności organizacji, która powinna doprowadzić do zdiagnozowania dziedzin wymagających usprawnienia lub jednostek organizacyjnych, w których niedostatek kwalifikacji obniża wyniki całej organizacji.

2. Poprzez analizę stanowisk pracy:

- analiza wymagań stanowiska mająca na celu stwierdzenie rozbieżności pomiędzy wymogami stanowisk pracy, a wiedzą i umiejętnościami posiadanymi przez poszczególnych pracowników,

- przegląd zasobów ludzkich - procedura służąca diagnozowaniu problemów, które hamują rozwój organizacji, a mają związek z deficytem określonych kwalifikacji formalnych, wiedzy i umiejętności pracowników.

            Najczęstszym źródłem informacji o potrzebach szkoleniowych są dane dotyczące organizacji, stanowisk pracy oraz indywidualnych pracowników: misja i polityka organizacji, wskaźniki wyników ekonomicznych oraz klimatu organizacyjnego (płynność kadr, absencja, wypadki przy pracy…), okresowe oceny pracowników, opisy stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych, dokumentacja dotycząca pracowników, wywiady z pracownikami i ich przełożonymi, wywiady z klientami, testy umiejętności. Analiza potrzeb szkoleniowych musi uwzględniać także zewnętrzne czynniki mające wpływ na kształtowanie tych potrzeb.

            Ocenę efektywności szkolenia ułatwia sformułowanie jego celów, najlepiej w kategorii zachowań, to znaczy umiejętności, którymi powinni wykazywać się jego uczestnicy po zakończeniu szkolenia. W takim przypadku ocena koncentrować będzie się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy cele szkolenia zostały osiągnięte?

2. Czy cele zostały właściwie określone z punktu widzenia potrzeb?

3. Jak można ulepszyć obecne i przyszłe szkolenia?

Powyższe pytania są typowe dla tak zwanej wewnętrznej oceny efektywności szkoleń. Ocena zewnętrzna, natomiast, dotyczyć będzie raczej tego, czy to, co osiągnięto, jest tym, czego potrzebujemy. Klasyczne poziomy oceny obejmują:

1. Reakcje – zadowolenie uczestników wyrażone w formie opinii o programie, metodach, trenerach, czasie trwania szkolenia i jego przydatności;

2. Wiedzę – wiadomości, umiejętności i nastawienie wyuczone w trakcie szkolenia;

3. Zachowanie – zmiany przejawiające się w uzyskiwanych przez uczestników szkolenia wynikach, które maja związek z uczestniczeniem w szkoleniu;

4. Wyniki – wpływ zmian w zachowaniu pracowników na efekty organizacji jako całości, na przykład oszczędność kosztów, poprawa jakości, wzrost dochodów …

            Najczęściej stosowaną metodą oceny szkoleń jest badanie reakcji uczestników szkoleń w formie kwestionariuszy, wywiadów, rozmów lub dyskusji. Uwzględnianie wyższych poziomów oceny jest spotykane zdecydowanie rzadziej, chociaż byłoby znacznie bardziej przydatne.

            Spośród różnych metod oceny efektywności szkoleń godna upowszechnienia jest metoda planowania działań i kontroli ich wdrożenia. Polega ona na tym, że uczestnicy szkolenia opracowują indywidualne plany wdrożenia do swojej praktyki zawodowej wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie szkolenia. Realizacja tych planów może być następnie kontrolowana, a wnioski mogą mieć duże walory praktyczne.

Inne w kategorii:

Szkolić się warto

Zwolnili Cię z pracy. Szukasz pracy, ale wciąż nie możesz jej znaleźć. A może...

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część I: Cele i formy szkolenia

Pod pojęciem szkolenia zawodowego pracowników rozumie się ogół celowych i...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 77
  • Dzisiejsze wizyty: 125
  • W tym miesiącu: 6753
  • W tym roku: 118332