Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Rodzina

Starsi rodzice

Współcześnie ludzie żyją dłużej, bo zmieniły się ich warunki życia. Osoby starsze wymagają szczególnej opieki oraz wsparcia. Najważniejszym wsparciem dla osób starszych są ich dzieci. Zdarza się jednak, że jako dzieci podeszłych rodziców, obarczeni własna rodziną i problemami, nie dajemy sobie rady z opieką nad niesprawnymi, chorymi rodzicami. Często też to rodzice, nie chcąc obarczać własnych dzieci problemami, wolą skorzystać z instytucjonalnych form wsparcia dla osób starszych. Co wtedy?

Gdy nasz bliski nie może samodzielnie funkcjonować i potrzebuje stałej, profesjonalnej opieki, rozwiązaniem może być zaproponowanie mu zamieszkania w domu pomocy społecznej (państwowym lub prywatnym). Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

•          osób w podeszłym wieku,

•          osób przewlekle somatycznie chorych,

•          osób przewlekle psychicznie chorych,

•          osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

•          dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

•          osób niepełnosprawnych fizycznie.

Państwowe domy pomocy społecznej prowadzone są przez samorządy. Placówki takie prowadzone są również przez organizacje pozarządowe, często otrzymujące wparcie finansowe na ten cel ze środków publicznych. 

W domach pomocy społecznej przebywają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które wymagają wyrównywania różnego rodzaju deficytów poprzez świadczenie opieki, terapii oraz zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa łatwym dostępem do świadczeń zdrowotnych w systemie 24 godzinnym. Należy jednak pamiętać, że domy pomocy społecznej zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, nie sprawują natomiast funkcji leczniczych i nie zapewniają świadczeń medycznych, w tym opieki pielęgniarskiej. Osoba wymagająca pomocy medycznej mieszkająca w domu pomocy społecznej ma prawo do takich samych świadczeń opieki pielęgnacyjnej, jak osoba zamieszkująca w domu rodzinnym. Może zatem na miejscu, w domu pomocy społecznej korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na analogicznych zasadach jak w domu pacjenta, w tym: świadczeń lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Praktyka działania sprowadza się jednak do tego, że mieszkańcy domów pomocy społecznej są pod opieką personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domu w całości finansowanego ze środków pomocy społecznej.

Należy jednak pamiętać, że pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Przy ustalaniu odpłatności brana jest pod uwagę rzeczywista sytuacja materialna rodziny, w taki sposób, aby obciążona opłatą, sama nie znalazła się w sytuacji wymagającej wsparcia pieniężnego z pomocy społecznej.

Obecnie obowiązuje trójstopniowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności: jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości 70 % dochodu własnego, nie więcej niż pełny koszt utrzymania, w drugiej kolejności rodzina osoby kierowanej - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami) jeżeli jej sytuacja na to pozwala (tylko wtedy, gdy odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej). Trzecia w kolejności jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wcześniej. W przypadku mieszkańca domu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, a w stosunku do części opłaty wnoszonej przez pozostałe podmioty nie wydaje się decyzji. Odpłatność wnoszona przez rodzinę ustalana jest w drodze porozumienia. Ustawa o pomocy społecznej daje także możliwość zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej na wniosek osób zobowiązanych. Zwolnienie może być częściowe lub całkowite. W ustawie wskazane zostały szczególne okoliczności (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenia losowe i inne), w których można ww. osoby zwolnić z odpłatności, co nie oznacza, że niemożliwe jest zwolnienie również w innych wypadkach. W sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o zwolnieniu osoby z odpłatności i odpłatność rodziny nie pokrywa pełnego kosztu pobytu osoby w domu, gmina uzupełnia kwotę odpłatności, którą wnosiła osoba.

O państwowe domy pomocy społecznej oraz sposoby załatwiania miejsca w tych placówkach należy pytać się w instytucjach pomocy społecznej (np. w gminnym ośrodku pomocy społecznej). Szukając dla osoby starszej domu pomocy społecznej na własną rękę (czyli prywatnego) należy pamiętać, że każdy dom pomocy społecznej musi zostać wpisany do rejestru domów pomocy społecznej, prowadzonego przez właściwego wojewodę. Dla domów, które spełniają obowiązujący standard wydawane są zezwolenia na czas nieokreślony. Natomiast w przypadku domów, które nie spełniają standardów w pełnym zakresie, wydawane są zezwolenia warunkowe na czas określony. Ustawa przewiduje, że organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług opiekuńczych i bytowych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej, intelektualnej i psychicznej sprawności. Jak sprawdzić, czy DPS, w którym mieszka starszy rodzic, właściwie funkcjonuje? Przede wszystkim ważna jest rozmowa z rodzicem, w której zachęcimy go do opowiedzenia o codziennym życiu w tym domu oraz nasze wizyty. Tylko tak będziemy mogli upewnić się, że mamie lub tacie nie dzieje się nic złego oraz że są zadowoleni z pobytu w placówce.

Inne w kategorii:

Niski standard życia a jakość życia rodziny

Niedostatek i bieda są na trwałe wpisane w życie każdego społeczeństwa...

Domowy budżet pod kontrolą

Oszczędzanie dla jednych to konieczność, dla innych forma samokontroli. Jednak...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 82
  • Dzisiejsze wizyty: 130
  • W tym miesiącu: 6758
  • W tym roku: 118337