Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Menu dolne

Regulamin Portalu Komunikacyjnego

www.aktywne50plus.edu.pl

 § 1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.aktywne50plus.edu.pl
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),
  b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
  c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  d) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. Nr 90, poz. 631).
 3. Słownik:
  a) Usługodawca Akademia Kultury Informacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 78 lok. 5.2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgeo Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379338, posiadająca nr NIP: 5252502229, REGON: 142846385, o kapitale zakładowym 20 000 PLN.
  b) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.aktywne50plus.edu.pl prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
  c) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
  d) Użytkownik – każda osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, jako Kobieta 50 +, Pracodawca lub Trener;
  e) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
  f)  Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie;
  g) Dane osobowe – zbiór danych o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług;
  h) Hasło - to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi;
  g) Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie;

 § 2

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego  Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość  Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Usługodawca świadczy Usługę poprzez udostępnienie możliwości publikowania ofert pracy, ofert szkoleń i treningów oraz udostępniania swoich aplikacji (CV i LM) potencjalnym pracodawcom na stronie internetowej Serwisu.

§ 3

Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:
  a)  login,
  b)  hasło,
  c)  adres e-mail.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 6. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta.

§ 4

Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu  możliwe jest tylko dla posiadaczy indywidualnych Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Usługodawca przewiduje trzy typy Kont w Serwisie:
  a) Konto „Kobieta 50 +”
  b) Konto „Pracodawca”
  c) Konto „Trener”
 3. Użytkownik podczas zakładania konta wybiera jeden z jego typów wymienionych w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik dokonuje logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 5. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 6. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 7. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 8. W ramach wygenerowanego Konta, jego posiadacz może w szczególności:
  a) dodawać i edytować dane o sobie za pomocą ustawień konta,
  b) posiadać dostęp do  "ofert pracy" i "oferty coachingu",
  c) wyszukiwać oferty pracy i oferty treningów,
  d) wyszukiwać innych Użytkowników,
  e) korzystać z działu "baza wiedzy" dostępnego tylko dla zalogowanych użytkowników,
  f)  wyszukiwać projekty unijne,
  g) trener może dodawać i edytować oferty coachingu,
  h) pracodawca może dodawać i edytować oferty pracy,
  i)  kobieta 50+ może załączać i edytować  swoje dokumenty aplikacyjne( CV, LM).
 9. Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w publikowanej  ofercie treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 10. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
 11. Usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotną utratą jego danych i danych  osobowych zamieszczonych w Serwisie.

§ 5

Niedozwolone działania

 1. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
  a) przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu.
  b) publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
  c) publikacji w Serwisie fotografii innej osoby bez jej zgody,
  d) zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków do innych stron internetowych,
  e) publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
  f)  publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich,
  g) wykorzystywania Serwisu do zachęcania Użytkowników do korzystania z produktów lub usług jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
 5. O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym  zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega, iż treść artykułów i analiz umieszczanych na stronach Serwisu, stanowi tylko i wyłącznie subiektywną opinię autorów i jest wyrazem ich osobistych poglądów. W związku z tym nie stanowi wiążących wytycznych dla odbiorców, a w szczególności nie należy ich traktować jako „rekomendacji". Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tresci artykułów, a w szczególności nie odpowiada za szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników dokonane przez innych posiadaczy kont  lub przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu.

 § 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie Plików lub Danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez nich Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie.
 4. Usługodawcy nie przysługuje prawo edycji zamieszczanych przez Użytkowników Informacji, Danych, Plików, Danych osobowych w Serwisie.

 § 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy: biuro@aki.edu.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Akademia Kultury Informacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 78 lok. 5.2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgeo Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379338, posiadająca nr NIP: 5252502229, REGON: 142846385, o kapitale zakładowym 20 000 PLN.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3. Administrator danych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu, ale nie będzie udostępniana osobom nieupoważnionym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizowania.
 6. Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną. Użytkownik dokonuje poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta.

 § 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.aktywne50plus.edu.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony  będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 45
 • Dzisiejsze wizyty: 690
 • W tym miesiącu: 9244
 • W tym roku: 53333