Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Psychika

Psychika – osobowość - jako czynniki wpływające na wartość kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach orientuje się na przekształcenia  zasobów ludzkich w kapitał, od którego w dużym  stopniu zależy wartość firmy. Obecnie kapitał ludzki najczęściej utożsamiany jest z umiejętnościami i wiedzą człowieka, z jego możliwościami rozwoju. Definiowany jest najczęściej jako zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także jako zasób zdrowia i energii witalnej człowieka. Czasami poza wiedzą, umiejętnościami i zdrowiem termin ten obejmuje także predyspozycje psychiczne oraz motywację do pracy, jak również ogół cech i własności poszczególnych osób stanowiących personel przedsiębiorstwa i decydujących o jego obecnej i przyszłej zdolności do realizacji celów. Cechą charakterystyczną kapitału ludzkiego jest, zatem, to, że jest on jak gdyby wewnętrznym atrybutem człowieka wraz z jego fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi i moralnymi cechami.

            Jednym z czynników wpływających w istotny sposób na jakość kapitału ludzkiego jest psychika człowieka, będąca swego rodzaju kombinacją jego cech psychologicznych, prowadzących do względnie logicznych i trwałych sposobów reagowania na otoczenie. Zalicza się do nich między innymi: dojrzałość emocjonalną, wewnętrzne poczucie kontroli, pewność siebie, proaktywność, motywację osiągnięć.

1. Dojrzałość emocjonalna – wyróżnia ją przede wszystkim autonomia jednostki, rozumiana jako zdolność wytwarzania własnych norm aktywności, będąca rezultatem świadomego wyboru i hierarchizacji wartości zinternalizowanych w procesie socjalizacji. Funkcją autonomii jest samokontrola, będąca wyrazem konsekwencji w stosowaniu norm. Dzięki autonomii człowiek staje się bardziej odporny na wpływ innych ludzi, narzucających mu emocjonalny obraz pojawiających się sytuacji, i bardziej krytyczny w ocenach. Składnikiem dojrzałości emocjonalnej jest także wyobraźnia, będąca procesem redukowania napięcia dzięki umiejętności realistycznej oceny sytuacji.

2. Wewnętrzne poczucie kontroli – w przeciwieństwie do zewnętrznego poczucia kontroli powoduje, że człowiek posiada poczucie własnego wpływu na rezultaty działań, jakie podejmuje. Przekonanie o kontroli zewnętrznej sprzyja postawom obronnym i konserwatywnym; człowiek przesadnie liczy się z opinią swojego otoczenia społecznego, bojąc się utracić to, co do tej pory uzyskał. Przekonanie o kontroli wewnętrznej w znacznym stopniu eliminuje te obawy i sprzyja postawom ofensywnym i proinnowacyjnym, to znaczy nastawionym na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych sposobów osiągania cenionych wartości.

3. Pewność siebie – jest bezpośrednio związana z samooceną – ludzie pewni siebie, wysoko ceniący swoje możliwości, skutki własnych działań, są bardziej skłonni do podejmowania nowych i trudnych wyzwań. Pewność siebie bywa również kojarzona z poczuciem skuteczności, dzięki któremu ludzie nie unikają podejmowania nowych i nieznanych im wcześniej zadań, są wytrwali i nie załamują się w obliczu nieprzewidzianych trudności, jak również koncentrują się na możliwościach odniesienia sukcesu, a nie na swoich słabościach i możliwościach porażki.

4. Proaktywność – jest cechą ludzi nieskrępowanych w swoich działaniach przez czynniki sytuacyjne i dążących do zmiany środowiska, w którym się znajdują. Ludzie proaktywni poszukują okazji do dokonywania pożądanych zmian, wykazują inicjatywę, podejmują działania i podtrzymują je do momentu osiągnięcia celu. Dominacja postawy proaktywnej oznacza większe przyzwolenie na częste zmiany wzorów zachowań, norm społecznych i wartości, a także łatwiejsze podejmowanie ryzyka i koncentrację na sprawach przyszłościowych.

5. Motywacja osiągnięć – jest ona określana jako dominacja motywów do: rywalizacji, ciężkiej pracy, podejmowania przemyślanego ryzyka, planowania perspektywicznego i posiadania celów oraz tendencji do ciągłej oceny rezultatów własnych działań. Postawa ta powoduje, że słabnie u jednostki potrzeba bezpieczeństwa, natomiast na pierwszy plan wysuwają się ambicje osobistego rozwoju i sukcesów zawodowych. Warto dodać, że ludzie o dużej potrzebie osiągnięć nie ukrywają na ogół swoich wysokich aspiracji, co w konsekwencji prowadzi do różnorodnych form współzawodnictwa.

Inne w kategorii:

Stres

Pojęcie stresu obecne jest na każdym etapie życia. Małe dzieci przeżywają go...

Depresja

Z definicją depresji pojawia się problem dwojakiej natury. Z jednej strony...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 149
  • Dzisiejsze wizyty: 374
  • W tym miesiącu: 8850
  • W tym roku: 8850