Imieniny: Marleny, Seweryna oraz Odylii
Praca zespołowa

Praca zespołowa gwarantem efektywnej pracy zawodowej

Ludzie tworzą grupy społeczne z wielu różnych powodów. Niekiedy są to czynniki związane z oddziaływaniem interpersonalnym, innym razem z celami grupy, które są zbieżne z celami jednostek. Niektóre z tych celów, na przykład cele biznesowe, można zrealizować tylko będąc członkiem jakiegoś zespołu. Nie od razu jednak grupa lub zespół jest zdolny do realizacji zamierzonych celów, czy też powierzonych zadań. Budowanie oraz formowanie się zespołu to proces grupowy, który jest trudny i w którym biorą udział wszyscy członkowie. Na proces ten wpływa wiele czynników, takich jak: cechy osobowościowe członków grupy, dynamika grupy, czynniki związane z zadaniem oraz warunki zewnętrzne. Celem budowy zespołu jest zsynchronizowanie trzech kluczowych czynników: jednostek, grupy i zadania w taki sposób, aby wytworzyła się synergia, a utworzony zespół mógł maksymalnie wykorzystać wszelkie dostępne zasoby i wykonać powierzone mu zadanie.

            Zespół pracowniczy można zdefiniować jako: co najmniej dwie osoby współdziałające w dążeniu do wspólnego celu. Członkowie grupy zadaniowej oddziałują na siebie (zachodzi między nimi interakcja społeczna) oraz łączy ich swego rodzaju więź społeczna. Celem istnienia takiej grupy jest realizowanie zadań wyznaczonych przez kierownictwo organizacji, natomiast zespół zadaniowy podlega bezpośrednio kierownikowi najniższego szczebla zarządzania. W grupie zadaniowej oprócz celów grupowych realizowane są także indywidualne cele członków grupy, które wynikają z ich osobistych potrzeb, pragnień i dążeń. Możliwość realizacji celów osobistych bez konfliktu z celami grupowymi umożliwia efektywne funkcjonowanie pracownika w zespole.

             Zespoły w organizacjach można podzielić na formalne i nieformalne. Pierwsze z nich są tworzone celowo w sposób administracyjny przez kierowników na podstawie planowanego podziału pracy celem realizacji określonych zadań. Charakterystyczną cechą zespołów formalnych jest więź przedmiotowa, rzeczowa oraz bezosobowa łącząca członków zespołu. Struktura, normy i cele są zewnętrzne, odgórne i precyzyjnie zdefiniowane. Założeniem zespołów formalnych jest zorganizowane, efektywne działanie poprzedzone podziałem czynności i ról pomiędzy odpowiednich członków zespołu.

            Odpowiedni, zatem, podział zadań wśród członków organizacji w znacznym stopniu wpływa na jej sprawność. Każdy pracownik pełni w organizacji określoną funkcję oraz zajmuje się powierzonymi mu zadaniami. Specjalizacja zadań, bowiem, ułatwia pracę  całej organizacji, ponieważ każdy pracownik jest wydelegowany do wykonywania kilku zadań, w których posiada największe doświadczenie, a tym samym nie musi rozpraszać swojej uwagi na inne zadania nie związane ze swoją specjalizacją.

            Zespoły nieformalne tworzą się, natomiast, spontanicznie w obrębie formalnych struktur organizacyjnych. Powstają one, nadto, w wyniku systematycznych kontaktów interpersonalnych pomiędzy pracownikami, a ich funkcjonowanie nie jest regulowane przez formalne regulaminy organizacyjne. Zespoły nieformalne działają na podstawie odrębnych norm grupowych, wytworzonych wyłącznie przez członków zespołu. W ramach zespołów nieformalnych realizowane są osobiste potrzeby pracowników, których formalna struktura organizacji nie jest w stanie zaspokoić. Zespoły nieformalne mogą mieć również charakter grup pierwotnych, ponieważ oddziałują na sferę emocji i wartości człowieka. Zespoły nieformalne, zatem, wzmacniają więzi interpersonalne członków danej organizacji.

            Działanie zespołów nieformalnych przyczynia się zazwyczaj do poprawy funkcjonowania całej struktury organizacyjnej, a nieformalne stosunki międzyludzkie usprawniają komunikację służbową, przyspieszając przepływ informacji. Często powstają nowe, niezależne kanały komunikacyjne, omijające oficjalne, skomplikowane drogi porozumiewania się personelu organizacji. Zespoły nieformalne bywają również źródłem niekonwencjonalnych, nowatorskich koncepcji i metod działania. Najważniejszą jednak funkcją omawianych zespołów jest utrzymywanie i wzmacnianie wspólnych norm i wartości ich członków. Zespoły nieformalne mogą pełnić, bowiem, funkcję grup odniesienia w organizacji, motywując pracowników aspirujących do wyższego statusu społecznego.

           

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 49
  • Dzisiejsze wizyty: 162
  • W tym miesiącu: 6790
  • W tym roku: 118369