Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Menu dolne

Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.aktywne50plus.edu.pl,  zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Akademia Kultury Informacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 78 lok. 5.2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgeo Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379338, posiadająca nr NIP: 5252502229, REGON: 142846385, o kapitale zakładowym 20 000 PLN.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

II. Cel zbierania danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

 

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników są widoczne dla innych posiadaczy kont w serwisie ze zwzględu na charakter usług przewidzianych w serwisie.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

V. Newsletter

 1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora danych wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144 poz.104 ze zm.).
 3. Newsletter jest bezpłatny.
 4. W celu otrzymania newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.aktywne50plus.edu.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk „Zapisz się”, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiedzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
 6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newlettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newlettera.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

 

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i         organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VII. Mechanizm cookies             

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

 

__atuvc

 

Sesyjny

Funkcjonowanie serwisu - AddThis

nie

edcicraSessionId

Sesyjny

Identyfikacja sesji

nie

 

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do
     swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

3. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 

 VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług  innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

IX. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub biuro@aki.pl.

 

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data:  25.02.2014 r.

 

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
 • Goście on-line: 34
 • Dzisiejsze wizyty: 395
 • W tym miesiącu: 8871
 • W tym roku: 8871