Imieniny: Augustyna, Jaromira oraz Wilhelma
Płace

PŁACE JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część I: Wynagrodzenie za wykonaną pracę – pojęcie i funkcje

Kształtowanie wynagrodzeń za wykonywaną pracę należy do podstawowych procesów  personalnych w każdej organizacji, niezależnie od jej rozmiarów, rodzaju prowadzonej działalności i celu, dla jakiego została utworzona. Zajmuje ono szczególne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie zarówno operacyjnym jak i strategicznym.

            Na poziomie operacyjnym wynagrodzenie jest ważnym narzędziem w skutecznym pozyskiwaniu, stabilizowaniu i motywowaniu pracowników. Na poziomie strategicznym, natomiast, może być wykorzystywane jako narzędzie integrowania zasobów ludzkich wokół realizacji strategii organizacji, rozwijania kapitału ludzkiego oraz kształtowania proefektywnościowej i proetycznej kultury organizacyjnej. Stąd też współcześnie często mówi się o zarządzaniu wynagrodzeniami, rozumianym jako ustawiczny proces planowania, implementowania i doskonalenia systemów wynagrodzeń w celu podnoszenia efektywności pracy na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji.

            Wyróżnia się wynagrodzenie w wąskim i szerokim znaczeniu. Wąsko rozumiane wynagrodzenie obejmuje składniki określone przez Główny Urząd Statystyczny, takie jak: płaca, premie, nagrody, dodatki wyrównawcze, zasiłki chorobowe… i ma ono charakter gotówkowy. Poza tak rozumianym wynagrodzeniem pracownicy mogą otrzymywać beneficja powiązane z pracą, nazywane dochodami pozapłacowymi, takie jak: dodatkowe ubezpieczenie, akcje, udziały, subsydia mieszkaniowe, samochód służbowy, ryczałty samochodowe, pomoc prawna i finansowa. Tradycyjne, wąsko rozumiane wynagrodzenie, powiększone o dochody pozapłacowe stanowi łączny dochód z pracy, czyli wynagrodzenie całkowite.

            Wynagradzanie pracowników posiada swoją dynamikę i zmienia się pod wpływem wielu czynników, które są związane z cechami otoczenia danej organizacji, z samą organizacją oraz z poszczególnymi pracownikami. Spośród czynników występujących w otoczeniu firmy należy wymienić, między innymi: poziom rozwoju gospodarczego, poziom dochodów w gospodarce, regulacje prawne, sytuacje na rynku pracy, system podatkowy, działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz system aksjonormatywny społeczeństwa. Spośród czynników związanych z daną organizacją szczególne znaczenie mają: branża, forma własności, sytuacja finansowa, technologia wytwarzania, kultura organizacji i rola związków zawodowych. Poziom i struktura wynagrodzeń zależą także od cech związanych z samymi pracownikami, takich jak: wiedza, umiejętności, zdolności, zajmowane stanowisko, pełnione role i osiągane wyniki.

            Wynagrodzenia są złożoną kategorią ekonomiczną, psychologiczną i społeczno-polityczną. Na tej podstawie wyróżnia się cztery podstawowe funkcje wynagrodzeń: dochodową, kosztową, motywacyjną oraz społeczną.

            Istota funkcji dochodowej wyraża się w fakcie, że wynagrodzenie stanowi dla większości ludzi podstawowy lub wręcz jedyny rodzaj uzyskiwanych dochodów, które decydują o możliwości nabywania pożądanych bóbr, służących do zaspokajania różnych potrzeb jednostki. Z tego względu jest ono objęte szczególną ochroną prawną, polegającą między innymi na tym, że nie można się go zrzec ani przekazać prawa do niego innej osobie.

            Wynagrodzenie będące dla pracowników dochodem stanowi dla firmy istotny składnik kosztów, wpływając tym samym na jej konkurencyjność na rynku. Wynagrodzenie, wraz z innymi składnikami tworzącymi dochód z pracy oraz z pozostałymi wydatkami, ponoszonymi przez przedsiębiorstwo z racji zatrudnienia pracowników, składają się na koszty pracy.

            Kolejną funkcją wynagrodzenia jest funkcja motywacyjna, w ramach której wynagrodzenie stanowi instrument kształtowania postaw i zachowań pracowników zgodnie z oczekiwaniami zatrudniającej ich organizacji.

            Ostatnią z wymienionych funkcji wynagrodzenia jest funkcja społeczna określająca stopień i zakres interakcji społecznych pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Tak rozumiane wynagrodzenie pracowników za wykonywaną pracę jest istotnym kryterium określającym relacje menadżera z kierowanym przez niego zespołem.

Inne w kategorii:

PŁACE JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Część II: Formy wynagrodzeń

W praktyce rozwinęło się wiele różnych form wynagrodzenia pracowników za...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 30
  • Dzisiejsze wizyty: 626
  • W tym miesiącu: 9180
  • W tym roku: 53269