Imieniny: Henryka, Mariusza oraz Erwina
Nagrody

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część II: System motywowania pracowników a nagrody niematerialne

System nagradzania pracowników, jak to zostało już nadmienione, pełni funkcję motywacyjną oraz stanowi instrument kształtowania postaw i zachowań pracowników zgodnie z oczekiwaniami zatrudniającej ich organizacji. Siła oddziaływania nagród jako czynnika motywującego jednostki do angażowania się w sprawy firmy i efektywnego wykonywania pracy zależy w dużej mierze od jakości i prestiżu przyznawanych nagród, mających odniesienie do ich atrakcyjności rynkowej oraz osiąganych przez pracowników wyników.

            System nagradzania pracowników pełni również ważną funkcję społeczną. Wywiera on, bowiem, istotny wpływ na relacje zachodzące w systemie społecznym organizacji, czyli na stosunki pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz między różnymi grupami w organizacji – zarówno formalnymi jak i nieformalnymi. Z tych racji system wynagradzania pracowników staje się ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

            Oprócz finansowej, ważnym środkiem  nagradzania pracowników, jest pozafinansowy system nagród, do którego można zaliczyć między innymi pochwały i upominki rzeczowe lub przywileje. Są one dawane przez pracowników wyższych szczebli pracownikom zajmującym niższe stanowiska pracy. Pochwały mogą być przekazywane ustnie przy obecności całego zespołu lub pisemnie. Pisemna pochwała, z kolei, może mieć postać informacji podanej do wiadomości publicznej i wywieszonej na tablicy informacyjnej lub formę dyplomu wręczonego pracownikowi. Pochwala może być skierowana do jednego pracownika, bądź do całego zespołu wyróżniającego się jakimś konkretnym działaniem. Do jednych z nowszych form udzielania pochwały pracownikom należy zaliczyć publikowanie zdjęć najlepszych pracowników na stronach internetowych lub, jeśli firmą jest, na przykład supermarket, wywieszanie ich do ogólnej informacji klientów. Przedsiębiorstwa posiadają również taki wyróżnik najlepszych osób w zespole, który honoruje je, specjalnie na tę okazję, przyznanym tytułem, na przykład: Pracownik Roku, Pracownik Miesiąca… Motywującym działaniem jest także tworzenie galerii zasłużonych pracowników i wywieszanie w zbiorowym miejscu wszystkich otrzymanych przez nich dyplomów. Nadto, firmy, które publikują broszury dla pracowników, kilka stron mogą poświęcić wynikom i szczególnym osiągnięciom najlepszych. W gazetkach przedsiębiorstwa mogą również zostać umieszczone osoby, które są uznawane za: Pracowników Miesiąca, Pracowników Roku… Nagrody mogą być także dawane każdemu pracownikowi osobiście w postaci książek tematycznych, związanych z działalnością firmy lub nawiązujących do osobistych upodobań pracownika, o ile są one znane. Podczas ofiarowania prezentu istotna jest adnotacja, za jakie osiągnięcia dana osoba została obdarowana, by w przyszłości mogło to zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami w tym kierunku.

            Sposobem nagradzania pracowników może być również prezentacja na powszechnych konferencjach osiągnięć lub aktywności konkretnych osób lub sekcji działających w przedsiębiorstwie, a także pomysłów jakie zrodziły się do tworzenia nowych, korzystnych dla firmy procesów. Przyjmuje się zasadę, że pochwały nadaje się osobom za szczególne osiągnięcia, aby pociągało to za sobą reakcje naśladowcze.

            Funkcję motywowania oraz nagradzania niematerialnego pełni, w sposób pośredni, również system oceny pracownika. Oceniając podwładnego, pracodawca ocenia jego pracę na rzecz firmy oraz jego dokonania w rozwoju osobistym. Z kolei pracownik, otrzymując pozytywną ocenę swojej dotychczasowej pracy, otrzymuje również formę nagrody za prezentowana postawę. Wyniki oceny ułatwiają wybór podjęcia dalszych strategii w polepszaniu wykonywanych obowiązków i motywację do większego zaangażowania.

Inne w kategorii:

NAGRODY JAKO SKŁADNIK SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Część I: System motywowania pracowników a nagrody finansowe

Pobudzanie motywacji pracowników jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Jego...

Centrum 50+ O nas O projekcie Newsletter
Statystyki
  • Goście on-line: 138
  • Dzisiejsze wizyty: 363
  • W tym miesiącu: 8839
  • W tym roku: 8839